Aktuálne

OZNAM

Starostka obce Vyšný Slavkov ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a obec Vyšný Slavkov ako príslušný stavebný úrad podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon)

                                                                                        v y z ý v a

vlastníkov nehmuteľnosti v KÚ – Vyšný Slavkov, ktorí v predošlých rokoch vykonali stavebné úpravy rodinných domov , prístavieb, nadstavieb,zmeny podkrový na obytný priestor zároveň stavieb na ktoré nemali vydané stavebné povolenie,aby požiadali stavebný úrad ,Obec Vyšný Slavkov o dodatočné stavebné povolenie do 31.5.2017

Ak tak nevykonajú v danom termíne začne Štátny stavebný dohľad konať na podnet stavebného úradu ,čím sa zvýšia náklady stavebníkov na usporiadanie stavieb.

 

 

 

 

OZNAM

Podľa zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vyzývame občanov, ktorí v uplynulom roku vykonali zmeny v oblasti vlastníctva nehnuteľností, tzn. že nadobudli, predali alebo postavili akúkoľvek nehnuteľnosť, aby túto zmenu nahlásili do 31. januára 2017 na obecnom úrade.
Nahlasovanie sa týka aj každej zmeny vo vlastníctve psov a tiež čiastočného oslobodenia od poplatku za odvoz komunálneho odpadu .

Na skutočnosti, nahlásené po 31.1.2017 sa nebude prihliadať.

2. ročník Vianočných trhov v Malom Slavkove

V sobotu 3.12.2016 sme sa zúčastnili súťaže vo varení kapustnice na 2. Vianočných trhoch v partnerskej obci Malý Slavkov.
Súťaže sa zúčastnilo 7. družstiev a to z obcí: Veľký Slavkov, Vyšný Slavkov, Nižný Slavkov ,Granč –Petrovce a 3 družstva z obce Malý Slavkov.
Atmosféra bola príjemná ,počasie typické podtatranské ale hriala nás radosť zo stretnutia s úžastnými ľuďmi.
Naše družstvo obsadilo vo varení kapustnice 2. Miesto ,načo sme veľmi hrdí.Ďakujem členom družstva pod vedením šefkuchára Jána Palenčára za ich ochotu a reprezentáciu obce Vyšný Slavkov.
Po vyhodnotení súťaže nám popoludnie spríjemnili chalani z Karelgott Revival Morava ,Jozef Bouda a Radek Verner, krásnym vianočným koncertom
Dúfam, že nás pozvú aj na budúci rok  Už sa na to tešíme a určite vyhráme prvé miesto

Začal sa advent – príprava na príchod Pána .

1. Adventná nedeľa

V nedeľu 27.novembra R.P. 2016 na prvú adventnú nedeľu ,sme mali v kostole súťaž o najkreativnejší adventný veniec .Donesených bolo 21 vencov z ktorých porota vybrala 3 najkreatívnejšie.
1.miesto získal veniec rodiny Mihalíkovej č.d. 56
2.miesto získal veniec rodiny Olejárovej č.d .79
3.miesto získal veniec rodiny Pavla Chovanca č.d. 177
Bol to ťažký výber lebo všetky vence boli svojské a nádherné ,ale brala sa do úvahy kreativyta tvorcov a tá nakoniec aj vyhrala.
Všetkým zúčastneným ďakujeme a veríme ,že na budúci advent to budú práve oni ,ktorí môžu obsadiť prvenstvá.
Po svätej omši sa farníci premiestnili na farský dvor ,kde bol posvätený najväčší a najkrajší adventný veniec myslím,že nie len v obci ,ale aj v celom okrese. Pokračovať v čítaní “Začal sa advent – príprava na príchod Pána .”