Dokumenty

Stavebný úrad –dokumenty

Návrh na povolenie zmeny v u žívaní stavby nespojenej so zmenou stavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia[1]

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie jednoduchej stavby

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie rozhodnutia a dodatočnom povolení stavby

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Na stiahnutie

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Lekársky nález na účely posúdenia odkazanosti na sociálnu službu

Oznámenie o povinnosti dani a poplatkov TKO