Symboly obce

Erb obcepecat

Podkladom pre návrh erbu bola obecná pečať, pochádzajúca z druhej polovice 18. storočia. Odtlačok typária je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí (MOL Budapest V-5: Altenburger Pecsétgyüjteménye). Na pečati so zle čitateľným kruhopisom je vyobrazený sv. Michal zabíjajúci draka. Pečať s tým istým motívom popisuje aj Prof. J. Novák vo svojej práci Slovenské mestské a obecné erby (Bratislava 1973, s.387).

Vzhľadom na autentickosť a vek znamenia, sa tento erb stal základom, východiskom pri tvorbe obecného erbu.

Vyfarbenie návrhu bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít bol zvolený pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v mestskej a obecnej heraldike.

Pri vlastnom výtvarnom spracovaní bolo potrebné v čo najvyššej miere zohľadniť tvar a podobu pôvodného znamenia (z popísanej pečate).

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prerokovala návrh erbu obce a odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej republiky v tejto podobe:

V modrom poli neskorogotického štítu na zlatom drakovi stojací zlatonimbý, striebroodetý, zlatoprepásaný, striebrokrídly svätý Michal, v pravici s krátkym zlatým mečom, v ľavici so zlatým oválnym štítom.

erb

Vlajka

Vlajka obce Vyšný Slavkov pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/9), žltej (3/9) a modrej (4/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Odsúhlasenie návrhu erbu obce bolo 12. júna 2001 Obecným zastupiteľstvom vo Vyšnom Slavkove. Slávnostné vysvätenie erbu sa uskutočnilo 14. júla 2001 slávnostnou sv. omšou za prítomnosti vikára spišskej diecézy vdp. Jána Zentka.

zastava

Obecná hymna

Obecná hymna vznikla pri príležitosti stretnutia rodákov v roku 2005. Text hymny napísala Mgr. Alica Malastová (Olejárova), ktorej otec pochádzal z Vyšného Slavkova a autorka tu trávila svoje detstvo počas prázdnin. Hudbu k textu zabezpečil Miroslav Špiner, ktorý je taktiež rodákom z našej obce a tiež je zanietených muzikantom telom aj dušou.

Za vytvorenie hymny obce, ktorou sa nemôže pýšiť hociktorá obec, patrí jej autorom úprimná vďaka od všetkých Slavkovčanov.

Nahrala hud. sk. Carmen (Miloš Sobota, Miroslav Špiner, Jozef Petrík, Peter Knut, Marta Kožušková)

Text obecnej hymny

1. Tie slavkovské stráne láskou voňajú,
múdry odkaz dedov ticho šepkajú.

Voľnosť detstva cítiš, keď vdýchneš tento vzduch, 
pohladenie otca a maminých rúk.

2. Na kopci kostolík do duší vháňa kľud, 
cez dedinu zurčí potôčika prúd.

Rodná hruda naša je životu sľub, 
kto sa tu narodil, verne Slavkov ľúb.

1.Ref.: My sme Slavkovčania s dušou na dlani, 
Srdcom otvoreným Spišu oddaní.
„Šumne zašpivame, bars je vešelo“,
Dneska po domove sa nám zacnelo. 

3. Rozfúkal nás osud v strany svetové, 
Kútik srdca túži po rodnom domove.

Tú slavkovskú hrdosť do sveta si niesť, 
je sladká odmena i veliká česť.

2.Ref.: My sme Slavkovčania s dušou na dlani, 
Levočskými vrchmi ochraňovaní.
Pri nás je Branisko, k nám kľakol Spišský hrad, 
Kto sa tu narodil, ten má Slavkov rád.